Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. oktober 2008
Lari Pitkä-Kangas
Anders Åkesson
Karin Svensson-Smith

Utskriftvänlig
Klimatsmart stadstrafik
Miljöpartiet menar allvar med satsningar på en infrastruktur med hållbar inriktning. Vi föreslår en samfinansiering på statlig, regional och kommunal nivå för att lösa investering och drift för spårvägstrafik.
Det behövs en större satsning på spårvägstrafik i åtta större städer, däribland Malmö, som idag har stora problem med luftföroreningar orsakade av biltrafiken. Vi utgår från att man även inom socialdemokraterna tar sitt ansvar och påskyndar en spårvägssatsning snarast. En finansiering är möjlig och därmed finns det ingen anledning att fördröja starten för byggandet för spårvagnar. Vi tycker det är viktigt att socialdemokraterna klargör sin ståndpunkt innan en gemensam regeringsförklaring och stödjer en byggstart redan år 2012.

En av vår tids största utmaningar är att få bukt med de klimatpåverkande trafikutsläppen. Då kan man fråga sig hur rimligt det är att prioritera satsningar på bilism och vägtrafik? Till skillnad från alliansregeringen menar Miljöpartiet allvar med satsningar på en infrastruktur med hållbar inriktning. Miljöpartiet föreslår en samfinansieringsmodell på statlig, regional och kommunal nivå för att lösa investerings- och driftkostnaden för spårvägstrafik. Om den politiska viljan finns, kan vi redan om några år börja utbyggnaden av ett trafikslag som är energisnålt, attraktivt och som har högre kapacitet är exempelvis bussar.
I många städer runtom i Europa satsas det offensivt på spårvagnar, vilket lett till stora framgångar både i ökat kollektivtrafikresande och i minskad klimatpåverkan. Miljöpartiet har nyligen lämnat in en motion till riksdagen, Klimat och kollektivtrafik, där vi bland annat yrkar på en nationell satsning på utbyggnad av spårvagnsnät och införandet av ekonomiska styrmedel för att fler ska välja att resa kollektivt.
Miljöpartiet föreslår ett statsbidrag på 24 miljarder kr år 2008-2023 som delfinansiering för investeringar i spårvägsutbyggnad. Denna summa beräknas täcka de mest prioriterade projekten i de större städerna. Region Skåne och Skånetrafiken föreslås sköta driften och Banverket får ansvaret för själva banorna. Malmö stads uppgift är att anpassa och reservera mark och att sköta själva byggnationen av hållplatser och väganpassningar.
På flera av dagens busslinjer i Malmö finns ett högt passagerartryck och snart är kapacitetstaket nått. Men redan om några år skulle vi kunna börja bygga för att etablera spårvagn i Malmö. Miljöpartiet i Malmö är beredd att avsätta pengar i 2010-2011 års budget för att initiera en förstudie tillsammans med Banverket och Skånetrafiken. Vi är beredda att ta det första spadtaget 2012 och en bra början vore att införa spårvagn på de sträckor som idag trafikeras av stadsbussarna 2 och 5. Att påbörja etablerandet av spårväg i Malmö ser vi som ett naturligt steg efter Citytunnelns genomförande. Det är särskilt viktigt att knyta an spårvagnslinjerna med regionala system genom närhet till framtida pendeltågsstationer och trafiknoder.
Om Malmö ska lyckas begränsa bilismen och med eget kapital finansiera utbyggnaden av infrastrukturen finns all anledning att införa miljöstyrande avgifter. Det kan exempelvis handla om höjda parkeringsavgifter, trängselavgifter eller en höjning av den kommunala fastighetsavgiften under en 10-årsperiod. För att detta ska kunna bli verklighet måste dagens juridiska hinder elimineras.
En annan möjlighet är att införa en regional kilometerskatt på godstransporter på väg. Detta är något som Region Skåne redan ställt sig positiv till i sitt remissvar på regeringens nationella klimatutredning. Det vore också rimligt att en del av intäkterna från en sådan skatt investeras i lokala spårlösningar. Åtgärderna skulle även ge ett samhällsekonomiskt mervärde med minskade kostnader för vägunderhåll, ökade markvärden, samt minskade miljökostnader.
Om vi menar allvar med att skapa en modern och hållbar svensk infrastruktur måste kollektivtrafiken prioriteras framför privatbilismen. Miljöpartiet vill därför göra en kraftig satsning på attraktiv spårvagnstrafik i Sveriges större städer, för att gynna ett kollektivt resande som kan konkurrera med bilen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga