Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. februar 2009
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot i Trafikutskottet
Stefan Arrelid (MP), kommunalråd och språkrör
Eva Karlsson (MP), språkrör

Utskriftvänlig
Norrköping på rätt spår
En ekologiskt hållbar framtid tryggar vi inte med regeringens förslag om resurser till nya motorvägar. Istället behöver vi komma på rätt spår - med spårbunden trafik såväl inne i städerna som mellan städerna.
Miljöpartiet har lagt en rad förslag i riksdagen för omställning av
våra transportsystem till att bli mer modernt, snabbare och mer
tillförlitligt.

Spårvägen har funnits i Norrköping i mer än 100 år medan den i många
andra kommuner har försvunnit. Idag står det klart att Norrköping
gjorde rätt som behöll spårvägen - detta i en tid då allt fler inser
fördelarna med spårbunden trafik. Miljöpartiet har presenterat en
satsning på statlig medfinansiering av spårvägsutbyggnad i Sveriges
tio större kommuner. Med en snabb, tillförlitlig och turtät
kollektivtrafik kan vi minska biltrafiken.

Vi vill förstärka kommunernas och regionernas förutsättningar genom
att ge Banverket ett särskilt uppdrag att delfinansiera
kollektivtrafikinvesteringar och öronmärkta medel för att klara detta
uppdrag.

Det har intressant nog visat sig i undersökningar att spårvagnar har
lättare att dra till sig resenärer än vad bussar har. Det är en stor
fördel. Spårvagnar är också ett mer energieffektivt sätt att
transportera människor än vad buss är.

I dessa tider med finansiell oro och risk för ökande arbetslöshet är
det viktigt med satsningar på infrastruktur och ekologiskt hållbart
samhälle. Det finns många intressanta exempel på grön omställning runt
om i världen. I Paris, Frankrike ska 80 procent av framtida
infrastrukturanslag gå till spårbunden kollektivtrafik.

I Norrköping fortsätter utbyggnaden av spårvägen. I takt med att
spårvägen byggs ut från innerstaden till Hageby och Ringdansen sker en
spännande omvandling av dessa områden med bostadsbyggande, större
affärsutbud, nya parker m.m. Många vill komma nära spårvägen, såväl
boende som näringslivet. Det är attraktivt att ha nära till bra och
smidig kollektivtrafik.

Även utanför städerna finns mycket stora behov av att vidga
kapaciteten för spårbunden trafik. I miljöpartiets infrastrukturmotion
finns dessa specificerade som uppdrag till Banverket. Höghastighetståg
är viktigt, dels för att erbjuda bättre restider men också för att öka
kapaciteten för fler tåg. I dag har vi kapacitetsproblem med stora och
ofta återkommande förseningar som följd.

Det är dags att Sverige också tar detta viktiga steg som flera andra
länder redan gjort. I Japan har man haft höghastighetståg sedan
1960-talet, i Europa sedan 1980-talet. Ett intressant exempel är
Spanien där man har beslutat att minst 90 procent av befolkningen ska
ha högst fem mil till närmaste höghastighetsspår år 2020. I
Norrköping, liksom i många andra kommuner, är planeringen igång för
att kombinera effektiva byten mellan kollektivtrafik och tåg. I
Norrköping fokuseras på god tillgänglighet för framför allt cyklister
och kollektivtrafiken och möjlighet till byte mellan trafikslag inom
tre minuter.

En ekologiskt hållbar framtid tryggar vi inte med regeringens förslag
om resurser till nya motorvägar. Istället behöver vi komma på rätt
spår - med spårbunden trafik såväl inne i städerna som mellan
städerna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga