Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. april 2009
Stefan Edenborg
Anita Zieme
Karin Svensson Smith

Utskriftvänlig
Investera i grön tillväxt
Vi vet att satsningar på spårbunden infrastruktur ger mest utdelning per satsad krona. Trots dessa insikter blockeras vår lokala
infrastrukturdebatt av det historiska mantrat, bygg ut E22 till
motorväg.
I december förra året beslutade riksdagen om en ram på 417 miljarder
kronor för infrastrukturplaner fram till 2021. Med tanke på det
extrema finansiella läget i världen i dag borde dessa pengar användas
på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vi vet att satsningar på spårbunden infrastruktur ger mest utdelning
per satsad krona. Trots dessa insikter blockeras vår lokala
infrastrukturdebatt av det historiska mantrat, bygg ut E22 till
motorväg.

En överflyttning av person- och godstransporter från väg till järnväg
skulle leda till mindre klimatpåverkan samt renare luft. Dessutom
minskar övergödande och försurande utsläpp likaså mängden gifter i
miljön. Cirka 90 procent av alla cancerogena utsläpp kommer från
petroleumprodukter.

Buller som höjer blodtryck och ger koncentrationssvårigheter är också
starkt förknippad med vägtrafik, för att inte tala om alla de
barriäreffekter en motorväg med skilda plankorsningar genom ett
kulturlandskap innebär.

Dessutom kommer en utbyggnad av E22 att förbruka oersättliga natur -
och kulturvärden på vissa delar av den föreslagna sträckningen. Varje
resa som flyttas från vägtrafik till kollektivtrafik en vinst för
trafiksäkerheten. Trafikolyckor med dödsfall eller svåra skador har
ofta angetts som motiv för att göra hela E 22 till motorväg.

Att bygga om till 2+1 väg med mittvajer har enligt Vägverket samma
trafiksäkerhetsvärde som motorvägsbygge, men kostar i genomsnitt bara
1/20 jämfört med motorväg. Installation av hastighetskameror är den i
särklass mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsinvesteringen. Dessutom
är lastbilar inblandade i en ökande andel av trafikolyckor. En
spårburen Sydostlänk på diagonalen skulle minska olyckorna drastiskt.

Vi kan inte längre acceptera att Nordöstra Skåne alltid hamnar i
slagskuggan av Sydväst. Det förutsätter effektiva åtgärder för att
förhindra detta och en modern infrastruktur som ger
konkurrensfördelar. Det infrastrukturprojekt som sannolikt skulle ge
mest per satsad krona i Nordostskåne är en järnvägsförbindelse mellan
Kristianstad, Hörby och Lund.

All erfarenhet från Eskilstuna, Höör och andra regioner som fått snabb
regionaltågstrafik visar att dessa orter expanderar mer än orter som
fått nya vägförbindelser. Fastighetsvärdena stiger mer och allt fler
vill kombinera arbete i storstäder med naturnära boende.

Motorvägsinvesteringar har inte funnits med på den prioriteringslista
de funktionshindrades organisationer har skickat till riksdagen.
Bättre hållplatser, större samordning och en planerings av
kollektivtrafiken som tillgodoser funktionshindrades behov är krav som
stått överst.

Kortare restider utan förseningar är de viktigaste motiven vid valet
av transportslag. Ingen motorväg kan någonsin konkurrera med
hastigheten på järnväg. Sverige behöver snabba tågförbindelser till
kontinenten. Hade inte kommunpolitikerna varit så upptagna av E22 hade
Kristianstad kanske varit med i diskussionen om var den nya
Europakorridoren ska gå.

Det faktum att en fjärdedel av alla bilar i Sverige är registrerade på
kvinnor, talar för att en omstrukturering av infrastrukturen skulle
öka lämlikheten. Även vid lika möjligheter föredrar kvinnor
kollektivtrafik i större utsträckning än män. Kvinnor anger miljö- och
trafiksäkerhet som motiv för att hellre resa kollektivt. Pågatåg
nordost och snabba bussförbindelser som den kommande
Kristianstadslänken är därför projekt som i jämförelse med att satsa
på motorväg är bättre på att möta kvinnors önskan om resor.

I en tid när växthuseffekten hotar kommande generationers
livsbetingelser är det oansvarig att satsa på en infrastruktur baserad
på föråldrad teknologi. All forskning pekar entydigt på att vi måste
minska användandet av fossila bränslen och också då vägtransporter och
biltrafik. Både det nordostskånska näringslivet och befolkningen längs
E22 är utifrån samtliga transportpolitiska mål mer betjänta av att
kapaciteten för klimatvänliga transporter ökar.

Riksdagen angav inte någon fördelning mellan vägar och järnvägar. De
medel som diskuteras för breddning av E22 kan således lika gärna
användas till spårinvesteringar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga