Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. september 2009
KARIN SVENSSON SMITH, riksdagens trafik- utskott (MP)
LARS LINDGREN, ordförande Svenska transportarbetarefärbundet
JOHAN LINDSTRÖM, vd, Sveriges Åkeriföretag

Utskriftvänlig
Strutspolitik tillåter miljöfarlig jakt på billiga lastbilstransporter
Äkeribranschen har kunskaperna för att mininimera sin miljöpåverkan. Men då måste skakiga konkurrensvillkor och beställarnas jakt på låga priser ersättas med beställarnas ansvar för klimatpåverkan i hela transportkedjan.
Den svenska transportpolitiken har varken kunnat hantera ålceribranschens möjligheter eller problem. De ansvariga har inte förstått att åkerinäringen och den övriga transportindustrin måste respekteras som en självständig och sanihällsnyffig bransch med egna. .exp ertkunskaper och helt avgörande arbetsuppgifter;
Därför lyckas man inte:, heller utforma en politik somkonibinerar krav, rättigheter och marknadsförutsättningar på ett sätt som gynnar samhälls- och miljöintresset;?
Kombinationen av slapp avreglering, lynnig kontrofipolitik ochsnedvridna konkurrensvillkor utgör stiärare
- der än det stöd sombranschelibehöver.?, Skattevillkoren är inte EU-anpassade.
Det ger nackdelar gentemot kontinen-? tala åkerier. Polisen kan inte,till skillnad från i flertalet andra LU-länder, driva in böterftånutländskachaufltirerpåplats.
Våra åklagare ger regelmässigt åtalseftergift för brott mot EU-reglerna som förbjuder inrikestrafik utomlands och. dessutomhardetblivitvanligtattsveflskaåkerierhyrin chaufförerfrånlåglöneländer som egenföretagare för att minska sina lönekostnader.
En sådan politik undenninerar de
svenska åkeriernas konkurrensförmågä och förvärrar därmed också de kaotiska dragen på flera av åkeribranschens olika delinarknader.
En bransch som präglas av osunda konkurrensvillkor dålig lönsamhet och överstarka kunder som pressar beroende åkerier maximalt kan aldrig bära det ansvarsom samhälletrimligtvis borde begära ? särskilt när klimat- frågan. tvingar oss att ompröva såväl
?proddktiänsmetoder som konsumtionsmönster.
Så agerar inte ett land som tar sin miljö, sin regionalpolltik, sin produk. tion och sin varuförsörjning på allvar
1 grund och botten är lastbilen en förutsättning för i ?stort?sett allt byggande, ali handel och all tillverkning ? det gäller i särskilt stor utstri{ckning för én nation med ambitionen att
spridabefolkning och produktibn över hela landet
Så förblir det även om. en ambitiös och önskvärd utbyggnad avjärnvägsnätet genomförs. Det vore exempelvis lämpligt att bygga särslcildajärnvägsspår för tåg med import- och export- gods mellan våra sydliga hamnar och transportnaven i Mellansverige. För att godset ska komma till och från hamnar samt jämvägsknutar behövs
det emellertid oftast en vägiransport. Det mesta talr för att när personbilsilottan flltt nya motortyper så kommer de dies eldrivna lastbilama att finnas kvar - om än i utvecklad form.
För att lastbilarnas milj)restanda ska förbättras krävs det dodatt staten utvecklar forskningssanwrbeten med den tunga fordonsindustrin och inte bara inriktar sig på personbilar. Det finns dock andra metoder för att mmi- meta åkerinäringens klimatpåverkan,
En sådan ordning kräver dels att ålcerinäriagen ges verkliga förutsättuhigar att bli en självständig, erkänd och fullt ut accepterad bransch med en helt annan status än den som följer på dagens strutspolitik, dels att? det utvecklas regélverk för kvalitetssäkring, bestiillaransvar och transportörsansvar med vidhängande uppföljningssystem.
En transportmarknad som så i grunden styrs av det lägsta priset och skaldga konlcurrensvillkor kan aldrig minimera sin negativa nijijöpåverkan:
Nyckeln till en förnuftigare ordning ligger 1 ett mer utvecklat beställaransvardärdagensnärmastbcrtglömda
lagstiftning utvecklas så att den som köper en transport också måste ta ett ansvar för att transporten sköts på ett
klokt sätt. Beställaren ska utifrån sina egna förutsättningar Uppliandla system som minimerer verksamhetens klimatpåverkan genom krav på maimalt miljövänliga bilar, högfyllnadsgrad, att åkerierna tillämparmiljökörningochatt leverantörerna arbetar med konibitralik, tåg, Irtygoch lastbil, när så är möjligt. Beställaren måste ha kontroll över hela transportkedjari och de fordon som utför uppdragen.
De system som redan finns för kvalitetsuppföljning inom den offentligt upphandlade persontrafiken i hela Sverige kan gäna tjäna som utgångspunkt och föredöme.
En sådan ordning ställer betydligt större krav på samordning och logistiska expertkunskaper pa handel, och industrL Men franiflir. allt riktas laaven mot transportw arknadens olika aktörer som tvingas?.utkrmk:?nier högkvalitativa och samötdnade lösningar på enmarknad dar detgar att ta betakfor kvalitet
Det ansvarét sr säk&tt? logistiker, åkare och andra inblandade beredda att bära. Men det förutsätter en klok och tydlig politik som ger transport- näringen nödvändiga förtitsättningat Vi undrar om regeringen är beredd att ta det steget.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga