Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. oktober 2009
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Avreglering riskerar förstöra Gotlandstrafi ken
Vi anser att regeringens beslut om att göra ändringar i den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland detta beslut riskerar förstöra Gotlandstrafi ken och att regeringen därmed spelar ett högt spel med gotlänningarnas framtid.
DEN 25 JUNI beslutade regeringen
att göra ändringar i
den förordning som reglerar
linjesjöfarten till och från
Gotland. Ändringen går ut
på att det inte längre ställs
krav på rederier som har båtförbindelse
med Gotland att
ha trafi k minst fem dagar i
veckan året om.
DET ÄR IDAG inte lönsamt
att enbart på marknadsmässiga
villkor få det önskvärda
trafi kutbudet till och från
Gotland som garanterar
även resmöjligheter under
så kallad lågsäsong. Staten
har därför beslutat att stödja
trafi ken ekonomiskt men till
skydd för samhällsekonomin
upprättades samtidigt
föreskrifter för alla andra
som ville trafi kera Gotland.
Vem som helst har rätt att
när som helst börja trafi kera
och konkurrera. Men inte
på ett sätt som uppenbart
skadar samhällsekonomin
och därför infördes begränsningen
om att man i så fall
måste trafi kera Gotland från
det svenska fastlandet minst
fem dagar i veckan. Några
begränsningar på trafi k för
till exempel Lettland fanns
det inte.
GENOM REGERINGENS
beslut fi nns inte detta skydd
längre vilket öppnar för att
andra aktörer ska kunna
köra lönsam sommartrafi k
utan att behöva ta ansvar
för den olönsamma delen.
Staten tvingas därmed ta ett
större ekonomiskt ansvar
för att upprätthålla samma
olönsamma trafi k. Eftersom
statens plånbok är begränsad
? detta är skattade pengar
? måste det medföra att Gotlandstrafi
ken kan vänta sig
försämrade villkor.
För att Gotlandstrafi -
ken ska fungera krävs ett
helhetstänkande så att den
fungerar bra både under högoch
lågsäsong liksom för
person- och godstransporter.
Trafi ken fungerar idag
på ett bra sätt men det fi nns
stora utmaningar i framtiden.
Hittills har strategin för
gotländska politiker varit
att vara eniga i de krav som
ställs på regeringen för att få
en fungerande trafi k. Vi tror
att detta är en förutsättning
för att kunna få framgångsrika
förhandlingar mellan
regionen Gotland och staten
Sverige om fi nansieringen
av båttrafi ken.
DEN HASTIGT uppkomna
förändringen som förändrar
förutsättningarna totalt för
rederier som vill trafi kera
mellan Gotland och fastlandet
har knappt diskuterats
i en bred politisk krets,
än mindre fi nns det enighet
kring om detta är ett bra sätt
att få fl er aktörer in i Gotlandstrafi
ken eller om detta
kommer att leda till kraftigt
försämrade villkor för den
trafi k som vi vill ska bedrivas
utanför den lönsamma
högsäsongen.
VI UPPMANAR därför kommunstyrelsens
ordförande
på Gotland att ta initiativ till
en bred dialog kring denna
fråga så att de gotländska
politikerna kan stå enade
när kraven på vår trafi k ska
framföras i samband med
den förestående upphandlingen.
Utan förhastade beslut
bör vi noga utreda hur Gotlandstrafi
ken kan utvecklas
och säkerställas framöver.
Att agera så som regeringen
nu gjorde, utan vidare konsekvensanalys,
är helt oacceptabelt
och intygar om en
ideologiskt driven experimentvilja
som kan komma
att stå gotlänningarna dyrt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga