Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. december 2009
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Minerallagen måste ändras
Fredrik Reinfeldt påstår sig ha höga ambitioner vad gäller de pågående klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Att Sverige samtidigt tillåter Shell att förbereda för utvinning av fossilgas på den svenska sidan av Öresund solkar ner den miljöimage regeringen försöker skaffa sig.
Fredrik Reinfeldt påstår sig ha höga ambitioner vad gäller de pågående klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Att Sverige samtidigt tillåter Shell att förbereda för utvinning av fossilgas på den svenska sidan av Öresund solkar ner den miljöimage regeringen försöker skaffa sig.
Utvinning av olja har passerat sitt maximum. Alternativen till olja har hitintills visat sig vara dyrare och därför har jakten på nya möjligheter till energiutvinning intensifierats. Trycket på odlingsbar mark ökar för att tillgodose råvara för biodrivmedelsframställning och kommande behov av livsmedel. Det prospekteras efter uran och den borgerliga regeringen har uttalat att de är positiva till uranbrytning i Sverige, I Skåne har Shell fått bergmästarens tillstånd att prospektera efter fossilgas på en yta som motsvarar en femtedel av hela landskapets yta. Endast kyrkogårdar, nationalparker och mark för militära ändamål är undantagna i det tillstånd Shell har erhållit. Prospekteringsverksamheten har gett upphov till en kraftfull opinionsbildning. I Skåne finns Nätverket för HEAVEN OR Shell som består av människor från Hörby, Tomelilla och Sjöbo.
Prospektering av mineraler, som tidigare utförts av staten, sköts sedan 1993 enbart av företag. Intresset att prospektera i Sverige är stort. Bergmästaren fattar ensam beslut om prospekteringstillstånd. De flesta företag i prospekteringsbranschen har någon form av blandat svenskt-utländskt ägande. Boliden North Atlantic Natural Resources, Terra Mining och Shell Exploration AB heter några av aktörerna som delvis ägs av amerikanska och kanadensiska intressen.
Minerallagen är en bananrepubliklag som låter internationella företag att exploatera naturtillgångar utan att vare sig kommuner eller regioner kan förhindra det. Enligt minerallagen har den statliga bergmästarmyndigheten en makt som strider mot de offentligrättsliga regler som gäller för annan exploateringsverksamhet. Värnandet om kulturlandskapet har tidigare enat partierna i Simrishamn och Tomelilla för en ändring av minerallagen. Skyddet av jordbruksnäringen gör LRF kritiskt till minerallagens utformning. Minerallagen kräver ingen egentlig prövning mot kriterierna för ekologiskt hållbar utveckling innan beslut om prospektering och utvinning. Ändliga råvaror förbrukas i en takt som underminerar kommande generationers levnadsförhållanden.
Trots att kommuner säger nej, som exempelvis miljönämnden i Hörby kommun stövlar projekteringsfolket ändå redan i markerna. Enligt lagen har ingen rätt att hindra dem. Det vet de och överklagar alla beslut. Med stora ekonomiska resurser bakom sig och med ännu större vinstmöjligheter i utsikt skyr de inga medel. Mineral- och gassökarna har rätt att inte bara ströva, de får borra, anlägga vägar och bygga. Undantagna från deras rättigheter är bara kyrkogårdar, nationalparker och militärområden. Flera tusen hektar mark och hundratals markägare är berörda. De praktiska konsekvenserna av minerallagen är att ge företagen en gräddfil så att de kan bestämma hur samhällsutvecklingen ska se ut för lång tid framåt.
Minerallagen måste ändras. Utvinning av fossila bränslen borde inte vara tillåtet överhuvudtaget. Mineralhanteringen måste liksom andra sektorer i samhället ställas om, kunna vara en del av en hållbar utveckling. Bevisbördan måste ändras. Vad döljer sig bakom det "samhällsintresse" som kan tvinga kommuner att ändra framtidsplaner och tvinga markägare att ge upp sina näringar och eventuellt flytta? Exploatering av naturtillgångar ska grundas på försiktighetsprincipen. Exploatören ska redovisa huruvida brytningen står i överensstämmelse med en långsiktigt hållbar utveckling och att denna kan ske utan allvarliga miljökonsekvenser.
Kommunerna borde ha makt att förbjuda olämplig mineralprospektering och gruvdrift, precis på samma sätt som de kan stoppa annan oönskad företagsetablering. Även länsstyrelsen bör ha vetorätt. Besluten om prospektering och gruvtäkt rimmar falskt med regeringens påstådda vilja att ta ansvar för kommande generationer.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga