Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. februar 2010
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Höghastighetståg kan begränsa flygets klimatskador
I likhet med människan kan tågtrafiken inte fungera bara med en kroppspulsåder. Därför behövs utöver nya höghastighetsspår även en upprustning av befintliga stambanor liksom det finförgrenade järnvägsnät som finns i Sverige.
9 av 10 som vinner pengar säger att de vill använda dem för att resa. Att se nya platser, träffa människor från olika kulturer och vistas i annan natur än den som finns hemmavid berikar. Den spänning som förknippas med en semesterresa är svår att ersätta med motsvarande i cyberspace. Det är just därför som högertankesmedjan Timbro försöker utmåla miljöpartister som mobilitetsmotståndare. De är säkert oroade över vår uppgång i opinionsmätningarna och det faktum att vi potentiellt hämtar väljare från hela vänster-högerskalan. Ett av syftena bakom Timbros nya antologi ”Far och flyg” är sannolikt att försöka skrämma folk med att ett ökat miljöpartiinflytande kommer att inskränka på resmöjligheterna.
Per personkilometer är flyga det i särklass mest klimatbelastande sättet att resa. Nuvarande flygtrafik är omöjlig att upprätthålla på marknadsmässiga villkor. Flyget blir troligen nästa krisbransch efter personbilsindustrin. Svenska staten har genom upprepade ägartillskott hållit SAS under armarna och ändå tror ingen seriös bedömare att det bolaget klarar sig. Det japanska flygbolaget Japan Airlines har nyligen gått i konkurs trots saftiga ägartillskott från sin statliga ägare. Alla fossila bränslen som används på landbacken har koldioxidskatt, men flygbränslet är helt obeskattat. I Halmstad får hyresgästerna i de kommunägda husen genom sina hyror täcka underskott på kommunens flygplats. I Torsby stödköper kommunen flygresor från sin egen flygplats. Kristianstads kommun och region Skåne ger årliga bidrag till ”Kristianstads International Airport”.
Oavsett om gröna krafter lyckas införa klimatskatter på flyget eller ej är lågprisflygets era snart slut. Genom att bygga höghastighetsspår kan de klimatskador flygtrafiken ger upphov till snabbare begränsas. Internationella erfarenheter visar att när en förbindelse kan nås med tåg på 2 – 3 timmar väljer merparten bort flyget. Så har exempelvis skett i Spanien som har målsättningen att minst 90 % av befolkningen ska ha högst 5 mil till närmaste höghastighetsbana senast 2020. Bakom denna storsatsning finns en bedömning att det kommer att bli så dyrt med bil- och flygresor att tåg måste finnas som alternativ för att Spanien med sin placering i Europas periferi inte ska hamna helt utanför.
Samma resonemang kan tillämpas på Sverige och därför känns det rimligt att bejaka en utbyggnad av höghastighetsspår. Ett ännu tyngre argument för vårt vidkommande är den trängsel som finns på befintliga spår. Särskilt i storstadsområdena är tågtrafiken väldigt störningskänslig eftersom X2000, regionala pendeltåg och godståg trängs på samma bana. En förutsättning för att nå transportsektorns klimatmål är en rejäl minskning av den fossilbränslebaserade trafiken. Effektivast för att åstadkomma detta är höjning av klimatrelaterade skatter. Det blir enklare att få med sig människor på klimatomställningen om alternativen till bil och flyg utökas samt förbättras.
Gröna tåget är en tågmodell som har utvecklats av Bombardier i Västerås. Detta tåg kan gå i höga hastigheter både på befintliga spår och spår av höghastighetstyp. Trots de högre hastigheterna drar dessa tåg mindre energi än X2000 som börjar bli ganska slitna och behöver avlösas av en ny tåggeneration. Men i likhet med människan kan tågtrafiken inte fungera bara med en kroppspulsåder. Därför behövs utöver nya höghastighetsspår även en upprustning av befintliga stambanor liksom av det regionala järnvägsnät som finns fint förgrenat över stora delar av Sverige. I de större städerna bör nya spår anläggas för att kunna erbjuda modern spårvagnstrafik. En anläggning av höghastighetsspår ska inte få tränga ut andra viktiga spårprojekt. Detta är fullt möjligt om höghastighetspår finansieras ned riksgäldslån samtidigt som Förbifart Stockholm och andra otidsenliga motorvägsprojekt stryks från planerna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga