Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. maj 2010
Peter Eriksson, språkrör Miljöpartiet de gröna
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet Miljöpartiet de gröna

Utskriftvänlig
Snabbspår ett kliv mot framtiden
Med Miljöpartiets politik kommer nya höghastighetståg kunna ta upp konkurrensen med flyg och bil. Sveriges framtid kräver ett effektivt och hållbart transportsystem.
När de konservativa i Storbritannien nu ser ut att bilda regering är det delvis på grund av en framsynt transportpolitik med klimatet i fokus. Den konservative ledaren David Cameron har gått ut hårt med att stoppa en tredje landningsbana på Heathrow och istället bygga höghastighetsbanor för järnväg.

Med höghastighetståg mellan London, Birmingham, Manchester och Leeds – och så småningom ända upp till Skottland - räknar man med att ersätta 66 000 inrikesflighter per år och många flighter till Paris, Amsterdam och Bryssel. Med de nya banorna frigörs också kapacitet på de befintliga spåren. Då kan man utöka och förbättra kollektivtrafiken på dessa - vilket minskar bilåkningen - och köra mer godstransporter, vilket minskar antalet lastbilar.

Tyvärr är Camerons konservative kompis i Sverige, Fredrik Reinfeldt, inte lika insiktsfull. Trots att en statlig utredning nyligen föreslog att höghastighetståg även skulle trafikera Sverige, har regeringen stoppat frågan i malpåse.

Det rödgröna samarbetet presenterade nyligen en bred och ambitiös överenskommelse om satsningar på infrastruktur. Satsningarna innehåller 100 miljarder mer på järnvägsinfrastruktur än vad regeringen anslår. De projekt som framförallt sticker ut i detta är:

Satsningar på höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I ett första skede byggs sträckorna mellan Stockholm och Linköping samt mellan Borås och Göteborg.
Byggandet av Norrbotniabanan.
Förbättring av sträckan Sundsvall – Gävle.

Den rödgröna satsningen utgör den i modern tid största utbyggnaden av järnvägsnätet och kommer att innebära radikalt förbättrade förhållanden för hela landets järnvägstrafik. Vi får en kustnära järnväg som i och med satsningen på Norrbotniabanan och förbättringar mellan Gävle och Sundsvall nu även innebär att flera av de norrländska kuststäderna kommer att kunna nå inte bara varandra utan även Stockholm med radikalt förbättrade restider.

Tillsammans med ett fullt utbyggt höghastighetsnät Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö förses landet med en artär av högklassig järnvägsinfrastruktur som ger snabba och effektiva persontransporter som kan konkurrera med såväl flyg som bil. Vidare frigörs viktig kapacitet på det befintliga nätet för regionaltrafik och för godstrafik, inte minst från de viktiga industrierna i de norra delarna av landet.

Men visionen slutar inte där. Höghastighetsjärnvägar kan föra Sverige närmare Europa via en koppling till det europeiska nätet. Konkurrenskraftiga resmöjligheter kan uppnås på sträckor så långt som till Bryssel, Paris eller London och med nattåg kan destinationer ännu längre bort nås på ett bekvämt och effektivt sätt.

Övriga Europa bygger höghastighetsbanor med internationella kopplingar i hög takt och EU är med och finansierar utvecklingen. Sverige står nu inför ett kritiskt vägval: att vara med eller stå utanför. Bron över Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland planeras nu, och utformningen av denna är av stor vikt för de framtida resmöjligheterna med tåg mellan Sverige och övriga Europa.

Kostnaden för de två första delsträckorna, Ostlänken och Göteborg-Borås, beräknas till 42 miljarder kronor. I det rödgröna samarbetet föreslår vi lånefinansiering via Riksgälden eftersom det handlar om investeringar av strategisk karaktär för framtiden. Utöver den statliga finansieringen fordras finansiell medverkan från regionerna när det gäller investeringar i resecentra samt bidrag från EU-TEN. Även höjda banavgifter är en del av finansieringen.
Sveriges framtid kräver ett effektivt och hållbart transportsystem, och det förutsätter en utbyggd kollektivtrafik och en modern järnvägsinfrastruktur. Vi har föråldrade och på många ställen fullbelagda spår idag - att i detta läge dra ut på beslut och fördröja satsningar innebär i praktiken att förutsättningarna för järnvägarna gradvis försämras.

Valet i höst är ett val mellan borgarnas utbyggnad av motorvägar med ökad biltrafik och en historisk satsning på ett utbyggt, modernt och högklassigt järnvägsnät samt en förbättrad kollektivtrafik. Det är bara att avgöra vad som känns mest framtidsorienterat av dessa alternativ.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga