Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. maj 2010
Lena Hallengren, ordförande i riksdagens trafikutskott (s)
Peter Pedersen, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (v)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson (mp)

Utskriftvänlig
Vi river upp kollektivtrafiklagen
Det finns inte ett enda internationellt exempel som stödjer regeringens tes att en avreglerad kollektivtrafik skulle ge några positiva effekter. Den rödgröna trafikpolitkien leds av målet om en fördubblad resandeandel till år 2020. För att nå dit behövs mer samordnad trafik och investeringar i fordon, spår, bytespunkter mm.
Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att komma åt oljeberoende och klimatpåverkan. Samtidigt kan moderna städer minska trängseln och möjliggöra för pendling till jobb och utbildning. Trots detta lägger regeringen ett förslag till ny kollektivtrafiklag som försvårar möjligheten att uppnå målet om fördubblad kollektivtrafik. Förslaget riskerar att slå sönder möjligheterna till ett samordnat trafiksystem, höja biljettpriserna, och försämra trafikutbudet. Vi rödgröna vill istället utveckla kollektivtrafiken inom det befintliga ramverket och tillföra ökade resurser till kollektivtrafiken. Vårt besked till väljarna idag är att vi river upp beslutet om avreglering av kollektivtrafiken om vi kommer till makten.

Regeringen föreslår att de regionala trafikhuvudmännen måste bevisa att den trafik man vill bedriva faller under vad som kallas allmän trafikplikt. Beslut om allmän trafikplikt kommer att kunna överklagas av de kommersiella aktörerna. Det råder idag stora oklarheter kring vad den nya lagstiftningen kommer att innebära. Det kan finnas en uppenbar risk att trafikhuvudmännen tvingas släppa ifrån sig enskilda linjer som kan drivas med företagsekonomisk lönsamhet till privata företag. Detta skulle slå sönder systemet.
När kollektivtrafiken avregleras får kommersiella aktörer fritt etablera kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment. Det betyder att väl samordnade nätverk av busslinjer och lokaltåg kan utsättas av konkurrens från privata aktörer som kan ”plocka russinen ur kakan”. Den borgerliga regeringen verkar utgå från att kollektivtrafiken är en monopolmarknad. Detta är felaktigt. Det är en upphandlad marknad där hundratals privata aktörer återfinns. Dagens system ger konkurrens och utrymme för många mindre aktörer att etablera sig på marknaden.
Kollektivtrafik är inte vilken vara som helst. Kollektivtrafik ger stora positiva externa effekter på miljön och samhällsekonomin, effekter som inte låter sig fångas upp av individens betalningsvilja. Det offentliga bör därför ta ett tydligt finansiellt och organisatorisk ansvar för kollektivtrafiken.

Det finns inte ett enda internationellt exempel som stödjer regeringens tes att en avreglerad kollektivtrafik skulle ge några positiva effekter. Tvärtom har det visat sig att de länder som lyckats bäst med att attrahera resenärer till kollektivtrafiken har ett system som liknar det vi haft i Sverige under de senaste 10-15 åren.

Vi rödgröna menar att man måste sätta resenären i centrum när kollektivtrafiken ses över. Vi vill se en utveckling mot ett ökat kollektivtrafikresande, med tydligt resenärsfokus och en höjd medvetenhet om framtidens utmaningar. Vi rödgröna vill förbättra kollektivtrafiken med fler turer, bättre informationssystem och ökad samordningen av kollektivtrafiksystemet. Det ska vara snabbt, prisvärt och bekvämt att resa kollektivt.

Vårt besked till väljarna idag är att vi river upp beslutet om avreglering av kollektivtrafiken som slår sönder det samordnade trafiksystemet om vi kommer till makten. Istället är vi är beredda att genomföra ett mycket offensivt förändringsarbete för att nå målet om en fördubblad resandeandel till år 2020. Hörnstenen i detta arbete är ökade offentliga investeringar i fordon, spår, bytespunkter och annan infrastruktur:

Urban kollektivtrafik- och cykelsatsning. Vi anslår därför 9 miljarder kr till en urban kollektivtrafik- och cykelsatsning under perioden 2011-2021. Staten ska via Trafikverket bidra till investeringar i kommunernas infrastruktur och stödja satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång för att nå en minskad biltrafikandel.

Pott för hela landet med fokus på jobb och klimat. Vi avsätter också en särskild hela-landet-pott om ytterligare 9 miljarder kronor under planperioden där länen via Trafikverket har möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturåtgärder som har fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik.

Stockholmssatsning. Stockholmssatsningen bygger på att genomföra ett antal särskilt angelägna kollektivtrafikobjekt som idag saknar finansiering. Satsningen omfattar såväl utbyggnad av järnvägsnätet som helt nya satsningar på tvärförbindelser och spårvägar.

Ny snabbutredning av kollektivtrafiken. Vi tillsätter en ny utredning med utgångspunkten att ta fram förslag på hur målet om en fördubblad resandeandel kan nås till 2020. Vi vill vidare se över möjligheten att samla den särskilda kollektivtrafiken, framför allt sjuk- och färdtjänstresor, inom samma lagstiftning.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga