Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. juni 2010
Lena Hallengren, riksdagsledamot (S)
Peter Pedersen, riksdagsledamot (V)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)

Utskriftvänlig
Avreglering skadar kollektivtrafiken
Idag tas beslut i riksdagen om att avreglera kollektivtrafiken. Ett beslut som försämrar resandet för den enskilde individen samtidigt som man stärker privata aktörers möjligheter att plocka russinen ur kakan.
Regeringens förslag gör det svårare att bedriva en sammanhållen kollektivtrafik och därmed riskerar utbudet att försämras på ställen med redan svag andel kollektivtrafiksresande. Göteborg är en region som har en mycket lägre andel kollektivtrafikresande än vad som kan förväntas av en så stor region. Därför riskerar just Göteborg att drabbas särskilt hårt av den nya kollektivtrafiklagen. För i ett sammanhållet system kan lönsamma sträckorna bidra till att finansiera de olönsamma. Kollektivtrafik är isolerat inte alltid företagsekonomisk lönsamt, även om det ofta är samhällsekonomiskt lönsamt.

Individen kommer med regeringens förslag få det svårt att se helheten. Resenären är i första hand inte intresserad av vem som utför en tjänst, utan att trafiken fungerar, är prisvärd och har en av god kvalité. Individer vill kunna beställa en resa som en helhet, inte uppdelat på olika operatörer. För resenären blir knappast lyckligare av att veta att det är ett annat företag som har hand om delar av en enhet när det inte fungerar. Avreglering, bolagisering och konkurrensutsättning tvingar fram stora förändringar och försämringar inom kollektivtrafiken. Det här är inte rätt väg att gå om man vill sätta resenären i centrum.

Istället för regeringens politik inom kollektivtrafiken vill vi rödgröna öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med mer än 100 miljarder kronor jämfört med regeringen. Om vi vinner valet planerar vi att genomföra en strategiskt mycket viktig investering för Göteborgsområdet. Vi vill investera i Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Göteborg – Borås via Landvetter flygplats. Det kommer att revolutionera resandet i regionen, utvidga arbetsmarknadsregionen och skapa nya jobb. För Göteborg är en viktig nod i Sveriges infrastruktursystem.

Vi rödgröna har, till skillnad mot högerregeringen, som mål att fördubbla andelen resande med kollektivtrafik. För att nå detta mål krävs att kollektivtrafikens konkurrensförmåga prioriteras. Det går inte att som regeringen prata om att det är viktigt, utan man måste även i handling tillföra nya pengar. Vi vill därför anslå 9 miljarder kr till urban kollektivtrafik- och cykelsatsning. Vi utgår ifrån att delar av dessa medel kommer gå till satsningar i Göteborg, eftersom staden har stor potential när det gäller att öka det kollektiva resandet. Pengarna kan t.ex. gå till spårvägssatsningar eller BRT (Bus Rapid Transit) men också till försöksverksamhet som på ett trovärdigt sätt kan bidra till att andelen resande med kollektivtrafik ökar, som försök med billigare/avgiftsfri kollektivtrafik eller trådbuss. Men medlen kan även användas till åtgärder som ökar cyklingen i Göteborg.

En av de viktigast åtgärder för att öka kollektivtrafiken inom Göteborgsområdet är att bygga Västlänken. Det är en tågtunnel som kommer att binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer via ett antal nya stationer under jord. Den nuvarande säckstationen ersätts, vilket ger högre turtäthet och fler direktförbindelser till viktiga målpunkter i regionen. Projektet ingår i det västsvenska infrastrukturpaketet, men eftersom regeringen inte skjutit till tillräckligt med pengar kan tunneln inte öppnas för trafik tidigast år 2026. De rödgröna ser Västlänken som ett prioriterat projekt och skjuter därför till statliga medel så att den kan byggas färdigt under planperioden.

Vi rödgröna har en politik som moderniserar och klimatanpassar det svenska transportsystemet. Våra förslag om kollektivtrafik och cykling i Göteborg och andra städer kommer i kombination med stora strategiska investeringar i järnvägen och satsningar på effektivare godtransporter göra skillnad på både kort och lång sikt.

I framtiden ser vi ett det ett sammanhållet transportsystem där kollektivtrafik och cykel är en självklarhet i svenska städer, där järnvägen blir ett attraktivt alternativ även utanför de största regionerna och där snabba och bekväma tågresor nationellt såväl som till andra delar av Europa möjliggörs. För att nå dit krävs politiska beslut nu. Många av dem går att genomföra snabbt, till exempel investeringar i busstrafik, spårvagnar och cykelbanor. Rödgröna har den politiska viljan och förmågan att genomföra förändring i människors vardag. Den möjligheten kommer vi att ta om vi får den.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga