Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. juli 2010
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot, trafikutskottet
Aleksander Gabelic (s) riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet
Kent Persson (v) näringspolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Inför ett nationellt biogasmål
I praktiken leder teknikneutralitet till att bensin- och dieselberoendet kvarstår. Vi föreslår att pumplagen revideras så att det finnas ett krav som medför att Svanen-märka bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner. Vi föreslår också att det inrättas ett lagkrav på låginblandning av biogas i fordonsgas.
94 % av energin till det svenska transportsystemet kommer från fossila källor. Oljekatastrofen i Mexikanska Gulfen sätter en hämsko på upptag av djuphavsolja. Oljekällor sinar och utvinning från oljesand är dyr. Samtidigt ökar bilinnehavet i framförallt Asien. Alla dessa faktorer talar för den billiga bensinens tid för alltid har passerat.

Riksdagen har beslutat att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030, men planen för att nå dit saknas. Det betyder inte så mycket för dem som har tillgång till storstadens kollektivtrafik eller har cykelavstånd till jobbet. Men i det är ett svek mot alla i det glest befolkade Sverige som har svårt att klara sig utan bil.

Huvudsyftet med den pumplag som infördes 2005 var att bryta oljeberoendet inom personbilstrafiken. Riksdagens utredningstjänst har visat att pumplagen hitintills inte kan sägas vara orsak till den s.k. mackdöden. Men om det blir avslag på de dispensansökningar från kravet på att tillhanda biodrivmedel som ska behandlas 2010 kommer tillgången på drivmedel att minska i de delar av Sverige där bilen behövs mest. Moderata riksdagsledamöter har förklarat att de vill skrota pumplagen, vilket innebär en återgång till att många mackar bara kommer att ha bensin och diesel. Folkpartiet vill ersätta alla stöd till bioenergi med en klimatbilspremie. Centern vill att denna klimatbilspremie ska vara 30 - 50 000 kr, behålla alla stödsystem för biodrivmedel och gå i bräschen för elbilar. Kristdemokraterna vill inte binda sig för något alternativ till olja.

Fordonstillverkare, kommuner, mackägare och andra som står inför investeringsbeslut (t ex planerar att köpa bil) behöver få veta vad som gäller. I praktiken leder teknikneutralitet till att bensin- och dieselberoendet kvarstår. Den som köper ett fordon vill kunna tanka i mer än sin egen kommun. Detta rimliga önskemål kan inte tillgodoses om några regioner investerar i biogas, andra satsar på etanol, ytterligare några lanserar laddstolpar, samtidigt som vissa satsar på biodiesel.

I trafikutskottet har vi rödgröna reserverat oss till förmån för att ett biogasprogram som ska genomföras med fokus på ökad produktion, uppgradering till biogas och distribution över hela landet. Klimateffekten av att byta bensin och diesel mot biogas är överlägsen. Görs biogasen av gödsel, avloppsvatten och annat som nu läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbelt positiv. Biogas är det enda fordonsdrivmedel som har klarat Svanenmärkningens alla kriterier. Även om klimathotet är den stora ödesfrågan är det inte acceptabelt att ersättning av fossila drivmedel ökar hälsorisker, bidrar till vattenbrist, tränger undan matproduktion eller biotoper som behövs för att behålla väl fungerande ekosystem. Utifrån statsfinansiell synvinkel är det ett plus om dyr oljeimport kan ersättas med inhemsk bränsleproduktion. Ytterligare en fördel för biogas är att det redan finns kommersiellt tillgängliga personbilar som fyller alla de säkerhets- och andra krav som ställs på konventionella bilar.

Det senaste årets uppgång av antalet försålda biogasbilar och det faktum att allt fler kollektivtrafikhuvudmän kräver biogas i sina upphandlingar riskerar att leda till ett stort glapp mellan biogastillgången och den ökande efterfrågan. Så är det redan i Stockholm, där exempelvis taxichaufförer tvingas att använda en ökande del av sin arbetstid för att tanka. Att fordonsflottan förses med teknik som gör att den kan gå på förnybart bränsle innebär inte att den faktiskt gör det om förnybart bränsle saknas eller är dyrare än bensin och diesel. 2008 var det mindre än 20 % av det organiska hushållsavfallet som samlades in separat.

Vi menar att det behövs att ett nationellt biogasmål behövs för att klara klimatomställning av transporterna.

Den rödgröna budgetmotionens höjning av koldioxidskatten kan underlätta för biogasinvesteringar. Återinförande av skatt på förbränning av avfall samt skatt på handelsgödsel underlättar också för att det organiska av hushållsavfallet ska samlas in, rötas till gas och ge växtnäring till åkermarken. Nuvarande regler för förmånsbilar med biogas bör förlängas och fortsatt skattenedsättning för biogas måste garanteras.

I den rödgröna budgetmotionen återinförs det klimatfinansieringsstöd (KLIMP) till kommunerna. I samma motion finns också ett återinfört mackstöd som kan användas för bidrag till biogaspumpar. Vidare finns ett konverteringsstöd för dem som vill minska sitt oljeberoende utan att köpa en ny bil. Landsbygdsstödet bör kunna användas för att understödja att restprodukter i lantbruket tas till vara och utnyttjas som råvara till biogas. Utöver detta menar vi att det behövs en statlig lånegaranti för att det ska ske tillräckligt med investeringar i produktion, uppgradering och distribution av biogas till tankställen.

Kommunerna bör ha rådighet över sitt eget avfall och ha ett krav på insamling av organiskt avfall för att det ska bli tillräckligt med biogas. Vi föreslår att pumplagen revideras så att det finnas ett krav som medför att Svanen-märka bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner. För att inte fastna i ett fossilgasberoende föreslår vi också att det inrättas ett lagkrav på låginblandning av biogas i fordonsgas. Andelen biogas som bör blandas in kan höjas i takt med att tillgången på biogas ökar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga